Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Omschrijving van de begrippen Helemaal Hond:

Onderneming gespecialiseerd in het geven van trainingen, gedragstherapieen en advies.

Cursist: Diegene die producten afneemt van Helemaal Hond. Deze omschrijving behelst zowel de eigenaar, de participant en de hond.

De Overeenkomst: De overeenkomst tussen de cursist en Helemaal Hond, waarbij Helemaal Hond zich verbindt tot het leveren van een door haar aangeboden product.

Product: Een van de door Helemaal Hond aangeboden cursussen, therapieen of adviezen.

 

Artikel 2: Inschrijving cursus of therapie. ( hierna te noemen “ Cursus “)

a: De cursist meldt zich aan bij Helemaal Hond middels e-mail, anderszins schriftelijk of mondeling voor het gewenste product. Aanmeldings termijn is 3 weken voor aanvang van de cursus of anders overeengekomen door Helemaal Hond en de cursist.

b: Indien de cursist minderjarig is, dan is een bevestiging van een ouder of voogd benodigd.

c: Helemaal Hond bevestigt de inschrijving waarna deze bindend is.

d: De Cursist voldoet het verschuldigde cursus bedrag minimaal 5 dagen voor aanvang van de cursus op de daarvoor aangegeven rekening ten name van Helemaal Hond of contant tijdens het eerste cursusdeel.

 

Artikel 3: Uitsluitingen

a: Helemaal Hond behoudt het recht om ten allen tijde inschrijving voor een cursus te weigeren of te beëindigen, dit ter beoordeling van de cursusleider. In dit geval is restitutie van het reeds betaalde cursus bedrag van toepassing.

b: Helemaal Hond behoudt het recht om de cursist uit te sluiten van verder te volgen cursusdelen indien ter beoordeling van de cursusleider het gedrag van de cursist de eigen veiligheid en/of de veiligheid van alle andere cursisten en cursusleider in gevaar brengt. In dit geval is restitutie van het cursus bedrag niet van toepassing.

c: Helemaal Hond behoudt het recht om cursisten uit te sluiten van het verder volgen van de cursus en/of cursusdelen indien de conditie of gezondheid van de cursist dit aannemelijk maakt, een en ander ter discretie van de cursusleider.

 

 

Artikel 4: Annulering Annulering door Helemaal Hond

a: Indien het vereiste minimaal aantal cursisten per cursus niet wordt gehaald, staat het Helemaal Hond vrij deze cursus te annuleren. Helemaal Hond verplicht zich eventuele annuleringen minimaal 2 dagen voor geplande aanvang van de cursus te bevestigen. In dit geval vindt restitutie van reeds betaalde cursus bedragen plaats.

b: Alleen in geval van overmacht kan de cursus binnen de periode van 2 dagen voor aanvang van de cursus worden ge-annuleerd. Overmacht wordt omschreven door abnormale en onvoorziene omstandigheden die niet toegeschreven kunnen worden aan de wens van helemaal Hond.

c: Bij annulering door Helemaal Hond, zal Helemaal Hond een vervangend voorstel doen. De cursist is vrij dit voorstel te accepteren of af te slaan. Annulering kan betrekking hebben op de cursus of op een deel van de cursus. Evenredige restitutie van reeds betaalde cursus bedragen is hier van toepassing. Annulering door de cursist d: Bij annulering langer dan 3 weken voor aanvang is geen betaling verschuldigd.

d: Bij annulering tussen 3 weken en 1 week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursus bedrag verschuldigd. f: Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Note: Alleen in overleg met Helemaal Hond kan worden afgeweken van hetgeen beschreven bij 4.d,e.

e: Gemiste cursusdelen, anders dan geannuleerd door Helemaal Hond, zullen niet worden gerestitueerd.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

a: Helemaal Hond is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, aan eigendommen van de cursist op en bij de cursus locatie van Helemaal Hond anders dan dat grove nalatigheid aangetoond kan worden. In onderhavig geval zal de de vergoeding niet meer zijn dan het totale voldane cursus bedrag.

b: De cursist is aansprakelijk voor alle schade aan personen en eigendommen van Helemaal Hond, haar cursusleider en mede cursisten veroorzaakt op de cursuslocatie van Helemaal Hond.